Изграждане на ел. огради (електропастири) за превенция от диви животни, по-специално от диви прасета, чакали и вълци

Ел.пастирите за превенция на стопански животни от агресията на диви зверове принципно не се различават от класическите ел.пастири, но има съществена специфика в технологично отношение: енергизаторите са многократно по-мощни (с по-голяма изходна енергия и амплитуда на отблъскващия ел. импулс), но също така конфигурацията на ел. защитното съоръжение е по-различна.

При проектирането на този тип ел.пастири за диви животни трябва да се вземат под внимание следните особености:

  1. При ел.пастирите за стопански животни по-бързо се изгражда дълготраен условен рефлекс за предпазване от електрошоковете, тъй като стадото е затворено, има хомогенен състав и е налице самообучение и взаимообучение между животните за предпазване от неприятните докосвания до ел.проводниците.

При дивите животни срещата  с ел. пастира има случаен характер, следователно тук е по-трудно да се изградят трайни условни рефлекси, особено при гастролиращи единични екземпляри и глутници.

  1. Специално при вълците изискванията към ел.оградата са още по-взискателни, тъй като при тях се наблюдават поведенчески реакции като пълзене под ниско поставени препятствия (даже ровене на земята под ограничителната линия), но също така и опити за прескачане на височини даже над 1,20 метра. Допълнителното поставяне на неелектрифицирани огради, ровове, реки и водни прегради, както и постройки пред или зад ел. огражденията не е сигурна бариера. Трябва да се разчита единствено на добре проектираната и професионално изпълнена ел.ограда, към която се поставят следните минимални изисквания:

a)      Енергията на изходните импулси на енергизаторите трябва да  бъде минимум 2 J/km (джаул на километър) с период на импулсите не по-голям от 1.3 S ( секунда) и амплитудата не по-малка от 10 kV ( киловолта). В случая най-важният параметър е енергията на изходния импулс, тъй като по този начин се преодоляват токовите утечки при наличие на по-тежка тревна растителност и по-лесно се пробива козината на животните. Изискването за по-голяма амплитуда на импулса над 10 kV е свързано с гъстата козина на вълка и на повечето животни, която е с лоша електропроводимост. Съществуват енергизатори с „по-остър” импулс ( по-къс преходен процес), които са специално предназначени за животни с пера, козина и вълна, т.е. с по-лоша проводимост по отношение на ел. ток ( фиг.1).

b)           Кондукторите (проводниците) на ел.линии трябва да бъдат със специфично съпротивление под 0,1 Ω/m ( ом/метър), якост на късане поне 200 kg и да са устойчиви на окисляване (за целта се произвеждат специални сплави Zn +Al за ел.пастири).

c)            При превенция от диви свине броят на линиите е 2 или 3, но при защита от чакали и вълци е желателно броят на ел.линии да е минимум 5, като най-горната линия трябва да е на височина поне 1,20 m, а най-долната да е на не-повече на 10 cm от земята. Желателно е отделните линии да са алтернативни (активни-пасивни, т.е. + - + - и т.н.). Това увеличава многократно силата на електрошока и бързото изграждане на условен рефлекс за респект към ел.линии. Алтернативните ел.огради са много по-ефективни и при сухи почви, тъй като между активните проводници има „изкуствена земя”.

d)           Желателно е да се използват допълнителни визуални и звукови отблъскващи апликации в помощ на ел. съоръжението (напр. поставяне на сигнална синя лента,  датчици за движение със сирена на „най-патологните“ места и т.н.).

При превенция от диви свине и вълци основно се използват два типа електропастири: първо, временни (темпорални) или преместваеми (сезонни) и, второ, непреместваеми (перманентни). Перманентните ел. огради по правило се изпълняват с ел.пастирна тел ( напримет tricond- сплав от Zn и Al), която освен електрическа е и физическа бариера.

При преместваемите ел.огради се използват цветни синтетични проводници, които лесно се навиват и развиват на макари (бобини) или барабани (катушки). При по-малки ел.пастири (напр. егреци, падоци и т.н.) могат да се използват мобилни енергизатори с мрежеста ограда, която е изплетена от синтетични електрифицирани и неелектрифицирани нишки и е свързана към пластмасови колчета с шишове. Тези мрежи се произвеждат на рула с дължина 50 м. и са много ефективни, ако заграждането е късо (до 250-300 м.) и стадото трябва да се мести на всеки 2-3 дни. Този тип мрежи се използват основно при защита на овце, кози, свине, птици, зайци, птици и др. маломерни животни, но са неподходящи за по-едри стопански животни поради ниската якост на късане. Трябва да се има предвид, че мрежите изискват равни терени и са неустойчиви на силен вятър и снеговалеж (лесно натежават и се деформират). На фигура 2 е показана примерна преместваема мрежеста  ел.ограда за защита от диви свине и вълци с оградна мрежа. Параметрите на мрежата са показани на фиг.3

Фиг. 2. Ел. мрежа за  диви прасета и вълци със сигнална лента (синя) и пластмасови колчета. 

Фиг. 3. Ел. мрежите за диви прасета и вълци се произвеждат в 2 варианта (с височина 138 см и 125 см.). Кондукторите са сплавна жица TriCOND (6x0,30 mm) със специфично съпротивление 0,11 Ω/m или по-ниско ( 0,06Ω/m).

Фиг. 4. Мрежов ел.пастир за вълци с вътрешна метална ограда – осигурява се буферна зона за избягване на паниката при охраняемите животни 

 На фиг. 4 е показана примерна мрежова ограда за вълци. При животни с по-лабилно поведение може да се предвиди и буферна зона с неелектрическо ограждение за избягване на паниката при поява на вълците. На фиг. 5 е показан класически вариант на перманентна 5-линейна ел. ограда с електропастирна тел ( tricond)

 

Фиг. 5. Пример за перманентен 5-линеен ел.пастир с мобилен соларен електризатор (средна мощност около 5-8 J)

За вълци е по-удачно да се използват перманентни ел.огради, ( осигуряващи електрическа и механична бариера) с мощни стационарни соларни или мрежови енергизатори (фиг.6). По правило мрежовите енергизатори са по-мощни и по –енергонаситени от батерийните и соларните и при възможност трябва да им се дава предпочитание. 

Фиг.6. Пример за перманентен ел.пастир със стационарен соларен електризатор (свръхмощен 10,15 до 20 J). Забележка: Европейската директива EN60335             забранява ел.пастири с изходна енергия над 15 J.

 

В този случай е препоръчително алтернативно свързване на кондукторите (проводящите линии), както е показано на фиг.7. Долната линия е в земята или 5-10 cm над нея (задължително тази линия е пасивна, т.е. свързана е директно със заземителните шини и се прикрепва към коловете без изолатори). По-горните линии са на 20-40-60-90-120 cm – фиг.6. („Изкуствената земя” е отбелязана с „-„, а ефективните линии с „+”).

Фиг. 7. Пример за алтернативно свързване на многолинеен ел.пастир

Фигура 8. Пример за трилинейна система за превенция на диви свине със специален нискоомен проводник със син сигнален цвят.

При превенция от диви свине (фиг. 8.) може да се препоръча специален многожичен проводник ( кондуктор) със син сигнален цвят и с много ниско съпротивление ( 0.06Ω/m), 

Фигура 9. Нискоомен проводник за диви свине Premium WildHog със сигнален син цвят.

който се предлага в бобини (макари) по 400 m   ( фиг.9). Цената му е малко по-висока от класическите електропастирни проводници, но поради отличните му електрически и визуални качества, в комбинация с по-мощен енергизатор, могат да се постигнат отлични резултати даже и при двулинейна система.

   Забележка: Посочените параметри, оразмерявания и конфигурации на многолинейни ел.огради са доказани от многогодишен собствен опит и теоретични изследвания на автора, както и от редица литературни източници, в.т.ч. на някои лидери в производството и изграждането на ел.пастири (Galagher, Ako Agrartechnik, HORIZONT, Lacme и др.). 

За повече информация:

инж. д-р Банко Банев

0887980025